• obradu slika, fotografija, skeniranje
  • obradu teksta, unos, korekturu, lekturu
  • izradu pratećih grafičkih elemenata – tabela, grafikona, shema, crteža…
  • i na kraju, uklapanje elemenata u celinu po zamisli dizajnera što može biti:
  1. prelom knjiga, časopisa, magazina, brošura… (tekstualno orjentisani materijal)
  2. priprema za štampu flajera, roll-up ova, korporativnog materijala (vizit karte, memorandumi…)  i slično (tekstualno i grafički orjentisani materijal)
  3. priprema za štampu plakata, postera, panoa, promo materijala sa ili bez izrade klišea za isecanje (grafički orjentisani materijal)